Pravidla a podmínky

Tyto Podmínky použití byly naposledy aktualizovány 16. června 2021.

ÚVOD

V následujících podmínkách použití (dále jen „podmínky“) „my“, „nás“ a/nebo „naše“ znamená vlastníky této webové stránky gamblingorb-cz.com  (dále jen „stránky“), její dceřiné společnosti, divize a jakékoli přidružené entity (pokud existují).

Tyto Podmínky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů stanovují celou smlouvu týkající se vašeho používání této Stránky (dále jen „Smlouva“).

Podmínky používání můžeme čas od času změnit, a to kdykoli bez předchozího upozornění, zveřejněním takových změn na Stránkách. Změny v Podmínkách použití budou účinné po zveřejnění; vaše další používání stránek a/nebo služeb zpřístupněných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím po zveřejnění jakýchkoli změn podmínek použití bude považováno za přijetí těchto změn. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, JAK SE VZTAHUJE NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, A PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PRÁVO, OPRÁVNĚNÍ A SCHOPNOST JMÉNEM JMÉNEM UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte přistupovat na stránky ani je jinak používat.

Prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti a že máte právo rozhodovat o používání her a herních stránek, které mohou zobrazovat formy reklamy.

LEGÁLNÍ VĚK

Tato stránka není zaměřena na nikoho mladšího 18 let a není ani určena pro použití osobou mladší 18 let. Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nesmíte za žádných okolností a z jakéhokoli důvodu používat tyto stránky.

SERVIS A MATERIÁLY

Informace a materiály poskytované prostřednictvím stránek, včetně, ale bez omezení na jakákoli data, text, grafika, obrázky, audio a video klipy, loga, odznaky, software a/nebo odkazy (souhrnně „materiály“), jsou určeny k informování o online kasinech a online kasinových hrách.

Stránka je poskytovatelem nezávislých informací a doporučení pro lidi se zájmem o hraní v online kasinu. Veškeré informace uvedené na Stránkách slouží pouze pro informační účely a za žádných okolností by neměly být považovány za právní poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství, herní poradenství, hazardní hry nebo jakýkoli jiný typ poradenství. Před jakýmkoli rozhodnutím, které s sebou nese riziko, se vždy poraďte s odborníkem.

Pokud se rozhodnete hrát hazardní hry, doporučujeme, abyste si před hraním online nebo offline hazardních her prověřili místní zákony. Je vaší výhradní odpovědností porozumět místním zákonům o hazardních hrách a přísně dodržovat jejich parametry. Používáním stránek souhlasíte a berete na vědomí, že stránky neposkytují žádné autoritativní nebo kvalifikované rady ohledně zákonnosti online nebo offline hazardních her, že neposkytuje žádnou záruku ani záruky přesnosti nebo správnosti takových informací, že se zříká veškeré odpovědnosti související s vaší spotřebou a používáním těchto informací a že je vaší výhradní odpovědností porozumět zákonům o hazardních hrách, které se na vás vztahují ve vaší jurisdikci, a dodržovat je.

Hraní a hazardní hry, včetně, bez omezení, pokeru, jsou ze své podstaty riskantní. Neočekávejte ani nepředpokládejte, že jakákoli z informací obsažených na Stránce může nebo sníží vaše riziko ztráty, pokud se rozhodnete hrát poker nebo sázet o peníze. Používáním stránek nebo jejich služeb souhlasíte a berete na vědomí, že hraní jakékoli hry o skutečné peníze nebo o skutečné peníze je riskantní činností, která může mít za následek finanční ztrátu, a hraním hazardních her můžete v důsledku toho ztratit část nebo všechny peníze, které vsadíte. takových aktivit. Souhlasíte s tím, že my, stejně jako naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, dodavatelé, přidružené společnosti nebo zástupci, neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám vzniknou v důsledku takových činností.

Vezměte prosím na vědomí, že nejsme provozovatelem hazardních her ani poskytovatelem žádných hazardních služeb, ani nejsme tímto provozovatelem ovládáni. Tato stránka nepřijímá ani neusnadňuje hazardní transakce.

Stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Stránky neovlivňují obsah takových webových stránek třetích stran a nenesou za takový obsah odpovědnost. Doporučujeme, abyste si před účastí v hazardních hrách pečlivě přečetli všechny podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran.

Práva k duševnímu vlastnictví

Stránky a veškerý jejich obsah a materiály, včetně jakýchkoli informací, textu, návrhů, jmen, log, ikon, grafiky, obrázků a softwaru (dále jen „Obsah“), jsou chráněny autorským právem a zákony o duševním vlastnictví. Obsah je naším majetkem chráněným autorským právem nebo majetkem našich poskytovatelů nebo držitelů licencí. Všechny ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy a obchodní úpravy jsou majetkem nás a/nebo našich poskytovatelů licencí nebo držitelů licencí.

Neudělujeme vám žádné licence ani práva s ohledem na Stránku a Obsah. Máte právo používat Stránku a Obsah výhradně pro své osobní použití a ne pro žádné komerční účely. Jakékoli využívání stránek v jakékoli formě je zakázáno. Nedodržení Podmínek týkajících se použití Obsahu by mělo být považováno za porušení autorských práv.

Uživatelský příspěvek

Jako uživatel webu můžete zasílat své komentáře, které mohou obsahovat textový obsah a potenciálně fotografie, videa, obrázky, zvukové soubory, jiné typy obsahu a odkazy na takový obsah, pokud to web povoluje (společně označované jako „Uživatel Podání“). Budete výhradně odpovědní za své vlastní Uživatelské příspěvky a důsledky jejich zveřejnění nebo zveřejnění. V souvislosti s Uživatelskými příspěvky potvrzujete, prohlašujete a/nebo zaručujete, že: Uživatelský příspěvek je vaším původním dílem a že vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění k používání Uživatelských příspěvků

Odesláním uživatelských příspěvků nám tímto udělujete celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou, trvalou, sublicencovatelnou a přenosnou licenci k používání, reprodukování, distribuci, přípravě odvozených děl zobrazení a provádění uživatelských příspěvků v spojení se stránkou a naším podnikáním, mimo jiné včetně redistribuce části nebo všech vašich uživatelských příspěvků (a odvozených děl) v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů. Tímto také udělujete každému uživateli stránek nebo jinému uživateli nebo uživateli uživatelského příspěvku nevýhradní právo používat, reprodukovat, distribuovat, připravovat odvozená díla, zobrazovat a provádět takové uživatelské příspěvky, vše v souladu s těmito podmínkami

Souhlasíte s tím, že v rámci jakéhokoli uživatelského příspěvku neodešlete žádný materiál, který je chráněn autorským právem, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhá vlastnickým právům třetích stran, včetně práv na soukromí a publicitu, pokud nejste vlastníkem takových práv nebo nemáte povolení od jejich právoplatného vlastníka a nezbytný souhlas všech osob, jejichž osobně identifikovatelné údaje jsou obsaženy v takovém materiálu, k zveřejnění materiálu a udělení všech zde udělených licenčních práv. Dále zaručujete a prohlašujete, že prozradíte existenci jakýchkoli registrací patentů nebo nevyřízených přihlášek, které máte v držení a které se jakýmkoli způsobem týkají vašeho uživatelského příspěvku.

Souhlasíte, že nebudete používat naši službu a web k:

 1. provozovat jakoukoli obchodní činnost;
 2. jakýmkoli způsobem poškozovat nezletilé;
 3. vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat své spojení s osobou nebo subjektem;
 4. nahrávat, zveřejňovat, odkazovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli Uživatelský obsah, který nemáte právo zpřístupnit podle žádného zákona nebo na základě smluvních nebo svěřeneckých vztahů (jako jsou interní informace, vlastnické a důvěrné informace);
 5. nahrávat, zveřejňovat, odkazovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli Uživatelský obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
 6. nahrávat, zveřejňovat, odkazovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakoukoli jinou formu nabídky;
 7. nahrávat, zveřejňovat, propojovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
 8. úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo a jakékoli předpisy mající sílu zákona;
 9. pronásledovat nebo jinak obtěžovat druhého;
 10. shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích v souvislosti se zakázaným chováním a činnostmi uvedenými v těchto podmínkách; nebo
 11. nahrávat, zveřejňovat, odkazovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli Uživatelský obsah, který;
 • je urážlivý, neslušný, závadný, nezákonný, škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, urážlivý, narušující soukromí jiného, ​​nenávistný nebo rasově, etnicky nebo jinak nevhodný;
 • obsahuje jakoukoli nahotu nebo je pornografický nebo obscénní;
 • zneužívá jakoukoli osobu, včetně dětí nebo nezletilých; nebo
 • zveřejňuje nebo obsahuje jakékoli osobní identifikační údaje (jako je jméno nebo adresa) o jakékoli osobě, která se zdá být mladší 18 let.

Berete na vědomí, že můžeme, ale nemusíme prověřovat Uživatelský příspěvek, ale že My a naši jmenovaní máme právo (nikoli povinnost) podle vlastního uvážení prověřovat, odmítat, odstraňovat nebo upravovat jakýkoli Uživatelský příspěvek, který je dostupný prostřednictvím Webu. . Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení rozhodnout, zda Uživatelský příspěvek porušuje tyto Podmínky. Bez omezení výše uvedeného máme My a naši zástupci právo odstranit jakýkoli Uživatelský příspěvek, který porušuje tyto Podmínky nebo je podle nás jinak nevhodný.

VAŠE POVINNOSTI

Než začnete používat služby jakékoli webové stránky třetí strany, na kterou je odkazováno na Stránce, musíte zajistit dodržování platných zákonů ve vaší oblasti, včetně dosažení zákonného věku pro hraní hazardních her ve vaší jurisdikci.

Stránky a obsah musíte používat pouze pro své osobní účely a nesmíte porušovat ustanovení oddílu Práva duševního vlastnictví.

ODŠKODNĚNÍ

Tímto nás odškodníte a zavazujete se, že nás budete odškodnit za jakékoli ztráty, škody, náklady, závazky a výdaje (včetně, bez omezení, právních výdajů a jakýchkoli částek, které jsme zaplatili třetí straně při řešení jakéhokoli sporu nebo nároku nebo na základě rady našeho právní poradci), které nám vznikly nebo které jsme utrpěli v důsledku jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek z vaší strany nebo vyplývající z jakéhokoli nároku, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek.

TŘETÍ STRANY

Můžeme vytvořit partnerství s třetími stranami, které vám umožní získat přístup k webovým stránkám těchto třetích stran přímo z našich stránek. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nekontrolujeme obsah žádných zdrojů nebo webových stránek třetích stran a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost ani odpovědnost, včetně jakýchkoli škod nebo ztrát, které mohou vzniknout jejich používáním. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že naše webové stránky schvalujeme. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vaše vlastní riziko. Doporučujeme, abyste provedli vlastní průzkum a náležitou péči ve vztahu k těmto třetím stranám, jejich produktům a službám.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKA A JEJÍ MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ ODMÍTÁME VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ, PŘESNOST, JAKÉKOLI OBCHODNÍ STRANY A OBCHODNÍ STRANY MA Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ, PRŮBĚHU VÝKONU NEBO VYUŽITÍ OBCHODU. NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO MATERIÁLŮ BUDE NEPŘERUŠENÉ, BEZCHYBNÉ NEBO ZABEZPEČENÉ, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, NEBO ŽE STRÁNKA (NEBO JEJICH ČÁST VČETNĚ MATERIÁLŮ) NA SERVERU STRÁNKY JSOU HOSTOVÁNY NEBO SOFTWARE NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ ZA ZÍSKÁNÍ A ÚDRŽBU VEŠKERÉHO POČÍTAČOVÉHO HARDWARU A DALŠÍHO VYBAVENÍ POTŘEBNÉHO K PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A VŠECH S TÍM SOUVISEJÍCÍMI POPLATKY. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A SVÉ SPOLEHNUTÍ NA NĚ. ŽÁDNÝ NÁZOR, RADY NEBO PROHLÁŠENÍ NÁS, AŤ BUDE NA STRÁNCE, V MATERIÁLŮCH NEBO JINAK, NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU. POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Tato část platí bez ohledu na to, zda jsou služby poskytované na těchto stránkách placené či nikoli. Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk, takže v tomto rozsahu nemusí platit některá zde uvedená vyloučení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

NEODPOVÍDÁME ANI ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTUJÍCÍ NEBO JINÉ ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZA ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU DAT, NEBO ZTRÁTU, ZTRÁTU OCHRANY ODPOVĚDNOST NEBO JINÁ TEORIE VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO JAKÝKOLI SOUVISEJÍCÍ S STRÁNKAMI A/NEBO MATERIÁLY OBSAŽENÝMI NA STRÁNKÁCH, MATERIÁLY, JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBA ZAKOUPENÁ PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH STRAN, KTERÉ SE OBJEVUJÍ NA STRÁNCE. VAŠÍM JEDINÝM NÁPRAVOU NA NESPOKOJNOST S STRÁNKAMI, MATERIÁLY NEBO JAKÝKOLI ODKAZOVANÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI JE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, MATERIÁLŮ NEBO ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, JAK JE TO UPLATNĚNO.

PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBSAH JAKÉHOKOLI OBSAHU TŘETÍCH STRAN NA STRÁNKÁCH NEBO WEBOVÉ STRÁNCE TŘETÍCH STRAN PŘISTUPOVANÝCH Z TÉTO STRÁNKY, ANI NERUČÍ ZA PŘESNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH STRÁNKÁCH PFITNESS .

Celková celková odpovědnost a odškodnění v souvislosti s používáním stránek, ať už částečně nebo jako celku, nebo jejich materiálů, je omezeno v peněžním vyjádření na částku nepřesahující deset dolarů (10,00 USD).

ROZHODNÉ PRÁVO: ČASOVÉ OMEZENÍ NÁROKŮ

Arbitráž. JAKÉKOLI SPORY, SPORY ČI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ, NEBO JEJICH PORUŠENÍ ČI NEPLATNOST, BUDOU ŘEŠENY ROZHODČÍM ROZHODČÍM ROZHODČÍM V SOULADU S ELEKTRONICKOU TRANSAKCÍ PRO ROZHODČÍ ROZHODČÍHO ROZHODČÍHO ROZHODČÍHO ROZHODČÍHO ROZHODČÍHO ZAŘÍZENÍ AS RACENG. MOHOU BÝT ZMĚNY ZBYTKU TOHOTO USTANOVENÍ. ORGÁNEM ORGANIZAČNÍM ORGÁNEM BUDE MEZINÁRODNÍ ARBITRAČNÍ CENTRUM HONG KONG. MÍSTO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ BUDE V HONG KONGU V HONGKONGSKÉM MEZINÁRODNÍM ARBITRAČNÍM CENTRU (HKIAC). SPOR BUDE ŘEŠEN PŘED PANELEM TŘÍ (3) ROZHODCŮ. VY A MY SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁME ZKOUŠENÍ POROTY. ZJIŠŤOVÁNÍ A PRÁVA NA ODVOLÁNÍ V ROZHODČÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ JSOU OBECNĚ OMEZENĚJŠÍ NEŽ V SOUDNÍM SOUDU A JINÁ PRÁVA, KTERÁ BYSTE VY A MY MĚLI U SOUDU, NEMUSÍ BÝT V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ K DISPOZICI. ANI VY, ANI MY, SE NEZÚČASTNÍTE TŘÍDNÍ AKCE ANI CELÉ TŘÍDY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ PRO JAKÉKOLI NÁROKY, KTERÉ VZTAHUJE TATO SMLOUVA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ. VZDÁVÁTE SE SVÉHO PRÁVA ÚČASTNIT SE JAKO ZÁSTUPCE TŘÍDY NEBO ČLEN TŘÍDY JAKÉHOKOLI NÁROKU, KTERÝ MŮŽETE VŮČI NÁM VZTAHOVAT, VČETNĚ JAKÉHOKOLI PRÁVA NA TŘÍDNÍ ROZHODČÍ NEBO JAKÉKOLI KONSOLIDACE JEDNOTLIVÝCH ROZHODČÍCH ROZHODCŮ. BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI USTANOVENÍ POUŽITELNÉHO ZÁKONA NEBUDE ARBITR OPRÁVNĚN UDĚLOVAT ŠKODY, NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY NEBO OCENĚNÍ, KTERÉ JSOU V ROZPORU S TÉTO SMLOUVOU.

Volba práva. Tato smlouva a všechny nároky nebo důvody žaloby (ať už ve smlouvě, přečinu nebo právním předpisu), které mohou být založeny na této smlouvě, vyplynou z této smlouvy nebo s ní mohou souviset, nebo z vyjednávání, provádění nebo plnění této smlouvy (včetně jakéhokoli nároku nebo důvodu jednání založeného na jakémkoli prohlášení nebo záruce učiněné v této Smlouvě nebo v souvislosti s ní nebo jako pobídka k uzavření této Smlouvy, vyplývající z nebo související s jakýmkoli prohlášením nebo zárukou, se řídí a vymáhají v souladu s vnitřními zákony Kajmanské ostrovy, včetně jejich promlčecích lhůt. Berete na vědomí, rozumíte a přijímáte, že Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se na tyto Podmínky nevztahuje.

SMÍŠENÝ

Tyto Podmínky obsahují celou smlouvu mezi vámi a námi týkající se používání Služeb. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek v jakémkoli ohledu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno na minimální nezbytnou míru, aby tyto podmínky jinak zůstaly v plné platnosti a účinnosti a vymahatelné. Naše selhání při vymáhání jakékoli části těchto podmínek neznamená vzdání se našeho práva později vymáhat tuto nebo jakoukoli jinou část těchto podmínek. Aby bylo jakékoli zřeknutí se dodržování těchto podmínek závazné, musíme vám o takovém zřeknutí se písemně informovat. Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a těmito podmínkami není zamýšleno ani vytvořeno žádné zastoupení, partnerství nebo společný podnik. Nadpisy oddílů a odstavců v těchto podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebudou existovat žádné třetí strany oprávněné. Můžeme postoupit, převést nebo delegovat jakákoli z našich práv a povinností podle této smlouvy bez souhlasu.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře a požadavky týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nás na adrese [email protected] (hlavní oddělení).

Zpět na začátek